Modules

Inventaris van gevaarlijke producten

Art. 8.- Bij de toepassing van de verplichtingen bedoeld in het koninklijk besluit betreffende het beeld inzake het welzijn en inzonderheid van de artikelen 8 en 9 van dat besluit, gaat de werkgever eerst na of er gevaarlijke chemische agentia op de arbeidsplaats aanwezig zijn of kunnen zijn. Is dat het geval, dan beoordeelt hij de eventuele risico's voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers die het gevolg zijn van de aanwezigheid op de arbeidsplaats van die chemisch agentia.

Met deze module kunt u de gevaarlijke producten binnen uw onderneming inventariseren en de risico's die eraan verbonden zijn analyseren. Deze analyse kan uitgevoerd worden via de oude directieve 67/548/CEE of op basis van de CLP.

Ar produits dangereux

In een checklist staan de verschillende te controleren punten voor een veilige opslag en hantering van deze producten. De checklist past zich aan in functie van de geselecteerde risicomeldingen en gevaarindelingen.

De risicoanalyse bevat ook de risicomeldingen en gevaarindelingen van het product. Safetify maakt daarna een eenvoudige veiligheidsfiche aan om de werknemers te informeren over de te nemen voorzorgen.

Elk product is gelinkt aan werknemers of aan zones, zodat er een algemene risicoanalyse binnen het bedrijf kan opgemaakt worden.